Denshi Tabaco DT electronic cigarette

Denshi Tabaco
Production Date:
Feb 2008

Tags:
E-cig; Cig-a-like;

Description:
Analog of first electronic cigarette by Japanese Denshi Tabaco company.

Brand: Denshi Tabaco

Date: 2000-2009

Shape: cig-a-like